Begrippenlijst

Aanverwanten

Alle personen die geboren zijn in de familie van de partner van de overledene.

Afstammelingen

De nakomelingen van de overledene.

Akte van overlijden

Schriftelijke bewijs dat een persoon is overleden.

Beneficiair aanvaarden

De aanvaarding van de nalatenschap door een erfgenaam onder voorwaarde van een boedelbeschrijving. Hierdoor is deze erfgenaam niet met zijn eigen vermogen aansprakelijk voor schulden van de overledene.

Bloedverwanten

Alle personen die zijn geboren in de eigen familie van de overledene (= van hetzelfde bloed).

Boedelbeschrijving

Een overzicht van alle bezittingen en schulden van de nalatenschap.

Boedelregister

Een register bij de griffie van de rechtbank, waarin feiten kunnen worden ingeschreven die betrekking hebben op de nalatenschap.

Boedelvolmacht

Een schriftelijk stuk waarin iemand aan een ander de bevoegdheid geeft namens hem te handelen inzake de afwikkeling van de nalatenschap.

Codicil

Een door de overledene met de hand geschreven document waarin een beperkt aantal wensen en/of legaten zijn vastgelegd.

CTR (Centraal Testamentenregister)

Een register waarin wordt bijgehouden wie een testament heeft laten opmaken en wanneer en bij welke notaris dat was. Het CTR heeft geen inzage in de inhoud van het testament.

Erfbelasting

De belasting die betaald wordt over hetgeen dat wordt verkregen uit de nalatenschap.

Erfdeel

Het deel van de nalatenschap dat de erfgenaam verkrijgt.

Erfenis

Zie nalatenschap.

Erfgenaam

Persoon of instelling die volgens de wet of een testament recht heeft op een (deel van de) nalatenschap.

Erflater

Zie overledene.
 

Executeur (voorheen executeur-testamentair genoemd)

De persoon die volgens het testament de nalatenschap moet afhandelen.

Gevolmachtigde

Persoon of instelling die bevoegd is namens een ander te handelen.

Legaat

Een bepaald goed (bijvoorbeeld schilderij of sieraad) of een geldbedrag dat wordt verkregen uit de nalatenschap.

Legalisatie handtekening

Verklaring van notaris of gemeenteambtenaar dat de ondertekenaar van een document zelf de handtekening heeft gezet.

Legataris

Persoon of instelling die door een testament begunstigd wordt met een legaat. De legataris is geen erfgenaam.

Legitieme portie

Een minimum erfdeel waar een afstammeling aanspraak op kan maken.

Legitimaris

Afstammeling die recht heeft op een legitieme portie.

Mediation

Bemiddeling door een onafhankelijke derde.

Nalatenschap

Alle bezittingen en schulden die de overledene heeft achtergelaten.

Notariële akte

Akte die door de notaris wordt opgesteld.

Onterven

Het uitsluiten van een wettelijk erfgenaam als gerechtigde tot de nalatenschap.

Overledene

Persoon die is overleden.

Partner

Volgens de wet degene waarmee de overledene was gehuwd of een geregistreerd partnerschap had.

RegisterExecuteur

Een betrouwbaar en deskundig persoon die namens de erfgenamen de nalatenschap kan afwikkelen.

Rekening en verantwoording

Een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven met betrekking tot de nalatenschap, sinds de overlijdensdatum.

Successierechten (nu erfbelasting)

Zie erfbelasting.

Testament

Een door een notaris opgestelde akte waarin de overledene heeft vastgelegd wat er met zijn nalatenschap moet gebeuren.

Uitsluitingsclausule

Bepaling in een testament waardoor de (ex-)partners van de erfgenamen geen voordeel krijgen uit de nalatenschap.

Uittreksel overlijdensregister

Een door de gemeente afgegeven document waaruit blijkt dat de overledene in die gemeente is overleden.

Verklaring van erfrecht

Een notariële akte waarin een notaris feiten vermeldt over de overledene, de nalatenschap en de erfgenamen. Uit deze akte blijkt wie over de nalatenschap mag beschikken.

Verklaring van executele

Een notariële akte waarin een notaris vermeldt wie de executeur van een bepaalde nalatenschap is en wat zijn bevoegdheden zijn.

Verwerpen

De weigering van de nalatenschap door een erfgenaam.

Volmacht

Een schriftelijk stuk waarin iemand aan een ander de bevoegdheid geeft namens hem te handelen.

Volmachtgever

Persoon of instelling die een volmacht aan een ander verleent.

Wettelijke verdeling

Op basis van de wet of testament krijgt de langstlevende partner de nalatenschap. De kinderen krijgen hun deel pas als beide ouders zijn overleden.

Zuiver aanvaarden

De aanvaarding van de nalatenschap door een erfgenaam zonder voorbehoud. Hierdoor is deze erfgenaam ook met zijn eigen vermogen aansprakelijk voor schulden van de overledene.

Wil je meer informatie? Neem gerust contact op!