Stappenplan

Picture

Testament

De erfgenamen zijn verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap.

De overledene kan in zijn testament hebben bepaald wie zijn erfgenamen zijn. Heeft de overledene geen testament gemaakt dan is het wettelijk erfrecht van toepassing.
Via het Centraal Testamentenregister kan worden nagevraagd of de overledene een testament heeft gemaakt.

Wilt u meer informatie hierover, dan kan de RegisterExecuteur je van dienst zijn.

Stap 1
Picture

Erfgenamen

Een erfgenaam heeft de keuze om de nalatenschap zuiver te aanvaarden, beneficiair te aanvaarden of te verwerpen.

Een erfgenaam is niet verplicht om de nalatenschap te accepteren. Als er eenmaal een keuze is gemaakt dan kan deze keuze in principe niet meer worden veranderd.
Bij zuivere aanvaarding van de nalatenschap kan de erfgenaam worden aangesproken voor de betaling van de schulden van de overledene uit zijn privévermogen, als er meer schulden dan bezittingen zijn.

De RegisterExecuteur kan je adviseren bij het nemen van de juiste beslissing.

Stap 2
Picture

Volmacht of executeur

Alle erfgenamen dienen tezamen zorg te dragen voor de afwikkeling van de nalatenschap.
De erfgenamen kunnen ook één persoon, bijvoorbeeld de RegisterExecuteur, volmacht geven om de nalatenschap namens hen af te wikkelen.

Heeft de overledene een executeur benoemd dan is de executeur degene die de nalatenschap dient af te wikkelen.

Stap 3
Picture

Verklaring van erfrecht

Door middel van een verklaring van erfrecht kan worden aangetoond wie bevoegd is om de nalatenschap af te wikkelen.
Deze verklaring is bijvoorbeeld nodig om de bankzaken te kunnen regelen.

De RegisterExecuteur kan de aanvraag voor een verklaring van erfrecht voor je verzorgen.

 

Stap 4
Picture

Boedelbeschrijving

Aan het begin van de afwikkeling dient een inventarisatie van de nalatenschap per de dag van overlijden te worden gemaakt.
Deze boedelbeschrijving kunnen erfgenamen ook gebruiken voor de beslissing omtrent de aanvaarding of verwerping van de nalatenschap.
Onderdeel van deze boedelbeschrijving is het toekennen van waarden aan verschillende goederen.

De RegisterExecuteur kan voor je de boedelbeschrijving opstellen en zorgen voor de taxatie van de verschillende goederen.

Stap 5
Picture

Spoedeisende zaken

Doorgaans zal de uitvaartverzorger het overlijden doorgeven aan de gemeente, vervolgens wordt het overlijden ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie. Automatisch worden daardoor bijvoorbeeld de Sociale Verzekeringsbank en de Belastingdienst op de hoogte gebracht van het overlijden.

Op het laatst bekende adres zal de correspondentie ten behoeve van de overledene binnenkomen. Het is verstandig om te zorgen dat de post een aantal maanden wordt doorgestuurd naar degene die de afwikkeling van de nalatenschap verzorgt, bijvoorbeeld de RegisterExecuteur.

Na het overlijden moeten woning en inboedel worden veilig gesteld en huisdieren moeten eventueel elders worden ondergebracht.

De RegisterExecuteur is je bij deze werkzaamheden graag van dienst.

Stap 6
Picture

Kennisgeving overlijden aan instanties

Lidmaatschappen en abonnementen moeten worden stopgezet. Zo worden onnodige kosten bespaard.
Ook andere instanties, zoals bijvoorbeeld pensioenfonds of banken, dienen over het overlijden te worden geïnformeerd.

De RegisterExecuteur neemt deze taak graag van je over.

 

 

Stap 7
Picture

Administratie

De administratie van de overledene moet eventueel op orde worden gebracht en worden afgerond. Alle binnenkomende post moet worden afgehandeld.
Verder moeten schulden worden betaald en vorderingen en verzekeringsuitkeringen moeten worden geïnd. De bankzaken moeten worden afgerond. Beleggingen moeten worden geïnventariseerd en eventueel, in overleg met de erfgenamen, worden verkocht.


Dit is veel werk. Met de deskundige hulp van de RegisterExecuteur kan de administratie worden geordend en snel worden afgehandeld.

 

Stap 8
Picture

Inboedel

De inboedelgoederen moeten worden verdeeld onder de erfgenamen of de goederen moeten worden verkocht. Dit kan soms problemen geven.

De RegisterExecuteur kan voor je de verdeling begeleiden of zorgen voor de taxatie en verkoop van de goederen.

Stap 9
Picture

Woning

Ook met betrekking tot de woning van de overledene moeten beslissingen worden genomen.

De eigen woning van de overledene moet waarschijnlijk worden verkocht. De financiële consequenties van een eigen woning zijn hierbij van groot belang. Wat is de juiste waarde van de woning? Kan de hypotheekschuld volledig worden afgelost met de verkoopopbrengst? De RegisterExecuteur kan de verkoop van de woning begeleiden en de financiële consequenties voor u in kaart brengen.

Had de overledene een huurwoning dan moet de huur worden opgezegd. Met de verhuurder moeten vervolgens afspraken worden gemaakt over de oplevering van de woning.

Ook dient de woning van de overledene leeg en schoon te worden opgeleverd. Hier kan de RegisterExecuteur je ook bij helpen.

Stap 10
Picture

Belastingen

De belastingzaken van de overledene moeten ook worden afgerond. Allereerst dient de laatste aangifte inkomstenbelasting te worden ingediend en eventueel de overige belastingzaken van de overledene te worden afgerond. De RegisterExecuteur kan u hierbij van dienst zijn.

Daarnaast speelt de erfbelasting een rol. Erfgenamen moeten deze belasting betalen over hetgeen zij verkrijgen uit de nalatenschap. Er zijn vrijstellingen en er gelden verschillende tarieven. Zowel de tarieven als de vrijstellingen zijn afhankelijk van de relatie van de erfgenamen met de overledene.

De RegisterExecuteur kan voor u uitrekenen of u erfbelasting moet betalen. Mocht erfbelasting verschuldigd zijn dan kan de RegisterExecuteur de aangifte erfbelasting voor u opstellen.

Stap 11
Picture

Verdeling

Als alle voorgaande stappen zijn doorlopen en alle administratieve, financiële en fiscale zaken van de overledene zijn afgerond, kan de nalatenschap worden verdeeld onder de erfgenamen. Het is belangrijk dat iedere erfgenaam krijgt wat hem/haar toekomt.

Indien de RegisterExecuteur de afwikkeling van de nalatenschap heeft geregeld, legt hij rekening en verantwoording af en zorgt hij er voor dat iedere erfgenaam zijn erfdeel krijgt. Tot slot bewaart de RegisterExecuteur het nalatenschapsdossier voor de erfgenamen.

Stap 12
Picture

Conclusie

De RegisterExecuteur helpt je graag bij de zakelijke en financiële afwikkeling van de nalatenschap.

De RegisterExecuteur kan je hierdoor een hoop zorgen en (regel)werk uit handen nemen.
De RegisterExecuteur biedt hiervoor een compleet pakket aan diensten.

Stap 13

Wil je meer informatie? Neem gerust contact op!